สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ผลการค้นหาพบทั้งหมด 97 แห่ง
ลำดับ ชื่อศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ ปีที่เข้าร่วม หัวหน้าศูนย์ ผลการประเมิน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอุโลก ต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี
2556 รอการประเมิน
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่าโมง ต.หนองมะค่าโมง
อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี
2556 รอการประเมิน
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน ต.เขาดิน
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
2555 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งคลี ต.ทุ่งคลี
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวนา ต.หัวนา
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ ต.ปากน้ำ
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
2555 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช ต.นางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมบางนางบวช ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง
อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบ่อ ต.หนองกระทุ่ม
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนสะแก ต.ป่าสะแก
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินพระปรางค์ ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกลาง ต.เนินพระปรางค์
อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี
2555 รอการประเมิน
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสาม ต.บางตะเคียน
อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี
2555 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)