สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ผลการค้นหาพบทั้งหมด 8792 แห่ง
ลำดับ ชื่อศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ ปีที่เข้าร่วม หัวหน้าศูนย์ ผลการประเมิน
6991 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแปน ต.หนองแปน
อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2554)
6992 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแปน ต.หนองแปน
อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
6993 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยทิพพาวาส ต.คำสร้างเที่ยง
อ.คำม่วง
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
6994 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาสีหราษฎร์ ต.คำสร้างเที่ยง
อ.คำม่วง
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
6995 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสาศอลปสถาน ต.บัวบาน
อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
6996 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง ต.หลุบ
อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
6997 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ำเกลี้ยง ต.โนนน้ำเกลี้ยง
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
6998 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย1 ต.หลุบ
อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
6999 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีบ้านแก ต.อิตื้อ
อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
7000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรียางคำ ต.อิตื้อ
อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
7001 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้ตาย ต.โคกเครือ
อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2554)
7002 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุท้ยวัน ต.หลักเหลี่ยม
อ.นามน
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
7003 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิเศษชัยศรี ต.หลักเหลี่ยม
อ.นามน
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
7004 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดามณี ต.หลักเหลี่ยม
อ.นามน
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน
7005 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสินเธาว์เหล่าไฮงาม ต.เหล่าไฮงาม
อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์
2554 รอการประเมิน